วิสัยทัศน์และพันธกิจ สพป.สกลนคร เขต 3

วิสัยทัศน์

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ   คุณภาพผู้เรียนอยู่ในอันดับ  หนึ่ง ใน สิบ

ของประเทศ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย  ภายในปี 2563

พันธกิจ

               พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่าง มีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่มาตรฐานสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการทำงานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและ ความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม   ตามบริบทของพื้นที่

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3