รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ที่อยู่เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120   
Create by : http://msglive.org Version 3.5.1 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.