รายชื่อโรงเรียนในสังกัด

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (ทั้งหมด)

ลำดับ
สถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
เว็บไซต์
1
 โรงเรียน บ้านกุดเรือคำ
กุดเรือคำ
วานรนิวาส
  http://www.krk.skn3.net
2
 โรงเรียน บ้านจำปาดง
กุดเรือคำ
วานรนิวาส
  http://www.jpd.skn3.net
3
 โรงเรียน บ้านห้วยน้ำเที่ยง
กุดเรือคำ
วานรนิวาส
  http://www.hnt.skn3.net
4
 โรงเรียน บ้านขัวก่าย
ขัวก่าย
วานรนิวาส
  http://www.khuagai.skn3.net
5
 โรงเรียน บ้านขาม
ขัวก่าย
วานรนิวาส
  http://www.bankham.skn3.net
6
 โรงเรียน บ้านวังเวิน
ขัวก่าย
วานรนิวาส
  http://www.wangwern.skn3.net
7
 โรงเรียน บ้านส้งเปือย
ขัวก่าย
วานรนิวาส
  http://www.songpaui.skn3.net
8
 โรงเรียน บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
ขัวก่าย
วานรนิวาส
  http://www.nongnasang.skn3.net/
9
 โรงเรียน บ้านโคกถาวร
ขัวก่าย
วานรนิวาส
  http://www.kokthavron.skn3.net
10
 โรงเรียน บ้านคอนศรีบะสะแบง
คอนสวรรค์
วานรนิวาส
  http://www.konsri.skn3.net
11
 โรงเรียน บ้านนาโพธิ์
คอนสวรรค์
วานรนิวาส
  http://www.napho.skn3.net
12
 โรงเรียน บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง
คูสะคาม
วานรนิวาส
  http://www.khamjaroen.skn3.net
13
 โรงเรียน บ้านคูสะคาม
คูสะคาม
วานรนิวาส
  http://www.krusackom.skn3.net
14
 โรงเรียน บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
คูสะคาม
วานรนิวาส
  http://www.npm.skn3.net
15
 โรงเรียน บ้านโคกแสง
คูสะคาม
วานรนิวาส
  http://www.koksaeng.skn3.net
16
 โรงเรียน บ้านเดื่อศรีคันไชย
เดื่อศรีคันไชย
วานรนิวาส
  http://www.dsc.skn3.net
17
 โรงเรียน บ้านขุนภูมิ
เดื่อศรีคันไชย
วานรนิวาส
  http://www.kp.skn3.net
18
 โรงเรียน บ้านยางคำ
เดื่อศรีคันไชย
วานรนิวาส
  http://www.yks.skn3.net
19
 โรงเรียน บ้านโนนแพง
เดื่อศรีคันไชย
วานรนิวาส
  http://www.nonpang.skn3.net
20
 โรงเรียน ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
เดื่อศรีคันไชย
วานรนิวาส
  http://www.photak.skn3.net
21
 โรงเรียน บ้านวังหว้า
ธาตุ
วานรนิวาส
  http://www.wangwa.skn3.net
22
 โรงเรียน บ้านนาอวนน้อย
ธาตุ
วานรนิวาส
  http://www.nan.skn3.net
23
 โรงเรียน บ้านโคกกลาง
ธาตุ
วานรนิวาส
  http://www.kokglang.skn3.net
24
 โรงเรียน บ้านโคกสว่าง
ธาตุ
วานรนิวาส
  http://www.ksw.skn3.net
25
 โรงเรียน บ้านท่าศรีไคล
ธาตุ
วานรนิวาส
  http://www.tsk.skn3.net
26
 โรงเรียน บ้านธาตุตาลเดี่ยว
ธาตุ
วานรนิวาส
  http://www.ttd.skn3.net/
27
 โรงเรียน บ้านหนองตากวย
ธาตุ
วานรนิวาส
  http://www.ntk.skn3.net
28
 โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
ธาตุ
วานรนิวาส
  http://www.tayeam.skn3.net
29
 โรงเรียน บ้านหนองฮาง
ธาตุ
วานรนิวาส
  http://www.nh.skn3.net
30
 โรงเรียน บ้านโนนแต้
ธาตุ
วานรนิวาส
  http://www.nontae.skn3.net
31
 โรงเรียน บ้านกุดจิก
นาคำ
วานรนิวาส
  http://www.kudjik.skn3.net
32
 โรงเรียน บ้านหนองขุ่น
นาคำ
วานรนิวาส
  http://www.nongkhun.skn3.net
33
 โรงเรียน บ้านหนองม่วง
นาคำ
วานรนิวาส
  http://www.nongmuang.skn3.net
34
 โรงเรียน บ้านดอนมุยหนองแฝก
นาคำ
วานรนิวาส
  http://www.donmuy.skn3.net
35
 โรงเรียน บ้านกุดเรือ
นาซอ
วานรนิวาส
  http://www.kudrua.skn3.net
36
 โรงเรียน บ้านหนองแสงคำ
นาซอ
วานรนิวาส
  http://www.nongsangkam.skn3.net
37
 โรงเรียน บ้านนาซอ
นาซอ
วานรนิวาส
  http://www.nasaw.skn3.net
38
 โรงเรียน บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
นาซอ
วานรนิวาส
  http://www.nongnahan.skn3.net
39
 โรงเรียน บ้านดอนยานาง
นาซอ
วานรนิวาส
  http://www.donyanang.skn3.net
40
 โรงเรียน บ้านหินเหิบ
วานรนิวาส
วานรนิวาส
  http://www.hinherb.skn3.net
41
 โรงเรียน บ้านสุวรรณคีรี
วานรนิวาส
วานรนิวาส
  http://www.skr.skn3.net
42
 โรงเรียน บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
วานรนิวาส
วานรนิวาส
  http://www.htd.skn3.net
43
 โรงเรียน บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
วานรนิวาส
วานรนิวาส
  http://www.phochai.skn3.net
44
 โรงเรียน บ้านปลาหลาย
วานรนิวาส
วานรนิวาส
  http://www.pl.skn3.net
45
 โรงเรียน บ้านนาง่ามเล้า
วานรนิวาส
วานรนิวาส
  http://www.nangl.skn3.net
46
 โรงเรียน บ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วานรนิวาส
วานรนิวาส
  http://www.anubanwanon.skn3.net/
47
 โรงเรียน บ้านวังบง
วานรนิวาส
วานรนิวาส
  http://www.wangbong.skn3.net
48
 โรงเรียน ชุมชนขัวสูงสวรรค์
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
  http://www.cks.skn3.net
49
 โรงเรียน บ้านโนนอุดม
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
  http://www.nonudom.skn3.net
50
 โรงเรียน บ้านดอนแดง
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
  http://www.ddw.skn3.net
51
 โรงเรียน บ้านแก้ง
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
  http://www.bankang.skn3.net
52
 โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
  http://www.ksa.skn3.net
53
 โรงเรียน บ้านศรีวิชัย
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
  http://www.srivichai.skn3.net
54
 โรงเรียน บ้านห้วยแสง
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
  http://www.huaesang.skn3.net
55
 โรงเรียน บ้านห้วยหินลาด
หนองแวง
วานรนิวาส
  http://www.bhl.skn3.net
56
 โรงเรียน บ้านห้วยหิน
หนองแวง
วานรนิวาส
  http://www.huaihin.skn3.net
57
 โรงเรียน บ้านโนนทับช้าง
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
  http://www.ntc.skn3.net
58
 โรงเรียน บ้านวังเยี่ยม
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
  http://www.wungyiam.skn3.net
59
 โรงเรียน บ้านโพนสวาง
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
  http://www.psw.skn3.net
60
 โรงเรียน บ้านหนองแวง
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
  http://www.nongwaeng.skn3.net
61
 โรงเรียน บ้านโนนเจริญศิลป์
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
  http://www.nonjaroensin.skn3.net/
62
 โรงเรียน บ้านนาบัว
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
  http://www.nabua.skn3.net
63
 โรงเรียน บ้านโคกก่องหนองแวง
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
  http://www.kokkong.skn3.net
64
 โรงเรียน บ้านนาจาร
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.najan.skn3.net
65
 โรงเรียน บ้านตาดโตน
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.tardtone.skn3.net
66
 โรงเรียน บ้านบะป่าคา
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.bapakha.skn3.net
67
 โรงเรียน บ้านน้ำบุ้น
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.nambun.skn3.net
68
 โรงเรียน บ้านเชียงเพ็ง
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.cp.skn3.net
69
 โรงเรียน บ้านทุ่งโพธิ์
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.tungpho.skn3.net
70
 โรงเรียน บ้านหนองสนม
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.nongsanom.skn3.net
71
 โรงเรียน บ้านโพนแพง
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.ponpang.skn3.net
72
 โรงเรียน บ้านโนนชนะสังคม
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.ncn.skn3.net
73
 โรงเรียน บ้านนาคอย
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.nakoi.skn3.net
74
 โรงเรียน บ้านก่อ
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.bankor.skn3.net
75
 โรงเรียน บ้านบะนกทา
หนองสนม
วานรนิวาส
  http://www.banokta.skn3.net
76
 โรงเรียน บ้านนายม
อินทร์แปลง
วานรนิวาส
  http://www.nayom.skn3.net
77
 โรงเรียน บ้านวังโพน
อินทร์แปลง
วานรนิวาส
  http://www.wp.skn3.net
78
 โรงเรียน บ้านอินทร์แปลง
อินทร์แปลง
วานรนิวาส
  http://www.inplang.skn3.net
79
 โรงเรียน บ้านโคกก่องคูสะคาม
อินทร์แปลง
วานรนิวาส
  http://www.kokkongkusakham.skn3.net
80
 โรงเรียน บ้านคำตากล้า
คำตากล้า
คำตากล้า
  http://www.abnkamtakra.skn3.net
81
 โรงเรียน บ้านหนองพอกน้อย
คำตากล้า
คำตากล้า
  http://www.nongphoknoi.skn3.net
82
 โรงเรียน บ้านหนองเหมือดเมี่ยง
คำตากล้า
คำตากล้า
  http://www.nmm.skn3.net
83
 โรงเรียน บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
คำตากล้า
คำตากล้า
  http://www.pasaksub.skn3.net
84
 โรงเรียน บ้านแสนสุขสามัคคี
คำตากล้า
คำตากล้า
  http://www.sansuk.skn3.net
85
 โรงเรียน บ้านสันติสุขสระแก้ว
นาแต้
คำตากล้า
  http://www.ssk.skn3.net
86
 โรงเรียน ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
นาแต้
คำตากล้า
  http://www.pokyai.skn3.net
87
 โรงเรียน บ้านหนองแสงดงอีบ่าง
นาแต้
คำตากล้า
  http://www.nsb.skn3.net
88
 โรงเรียน บ้านดอนคำ
นาแต้
คำตากล้า
  http://www.donkham.skn3.net
89
 โรงเรียน บ้านนาแต้
นาแต้
คำตากล้า
  http://www.natae.skn3.net
90
 โรงเรียน แพดพิทยารัตน์
แพด
คำตากล้า
  http://www.padpitt.skn3.net
91
 โรงเรียน บ้านตาด
แพด
คำตากล้า
  http://www.bantad.skn3.net
92
 โรงเรียน บ้านกุดจาน
แพด
คำตากล้า
  http://www.kudjan.skn3.net
93
 โรงเรียน บ้านดงบัง
แพด
คำตากล้า
  http://www.dongbang.skn3.net
94
 โรงเรียน บ้านดงอีด่อย
แพด
คำตากล้า
  http://www.ded.skn3.net/
95
 โรงเรียน บ้านหนองบัวสิม
หนองบัวสิม
คำตากล้า
  http://www.nbss.skn3.net
96
 โรงเรียน บ้านนาถ่อน
หนองบัวสิม
คำตากล้า
  http://www.bannathon.skn3.net
97
 โรงเรียน บ้านเพีย
หนองบัวสิม
คำตากล้า
  http://www.banphai.skn3.net
98
 โรงเรียน บ้านท่างาม
หนองบัวสิม
คำตากล้า
  http://www.banthangam.skn3.net
99
 โรงเรียน บ้านดงห้วยเปลือย
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
  http://www.dp.skn3.net
100
 โรงเรียน นาข่าวิทยา
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
  http://www.nakhawittaya.skn3.net
101
 โรงเรียน บ้านหนองลาด
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
  http://www.bannonglad.skn3.net
102
 โรงเรียน บ้านหนองท่มท่ากระดัน
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
  http://www.nongthom.skn3.net
103
 โรงเรียน บ้านซ่อมดู่
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
  http://www.sd.skn3.net
104
 โรงเรียน บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
  http://www.keelek.skn3.net
105
 โรงเรียน บ้านด่านสมบูรณ์
ดงหม้อทองใต้
บ้านม่วง
  http://www.dansombon.skn3.net
106
 โรงเรียน ขาวสง่าเจริญวิทย์
ดงหม้อทองใต้
บ้านม่วง
  http://www.khsj.skn3.net
107
 โรงเรียน บ้านดงหม้อทอง
ดงหม้อทองใต้
บ้านม่วง
  http://www.dmt.skn3.net
108
 โรงเรียน บ้านคำยาง
ดงเหนือ
บ้านม่วง
  http://www.bankamyang.skn3.net
109
 โรงเรียน บ้านดงเหนือ
ดงเหนือ
บ้านม่วง
  http://www.bandongune.skn3.net
110
 โรงเรียน บ้านดอนแดงคำอ้อ
ดงเหนือ
บ้านม่วง
  http://www.dondangkamor.skn3.net
111
 โรงเรียน บ้านท่าช้างเจริญไพศาล
ดงเหนือ
บ้านม่วง
  http://www.thachang.skn3.net
112
 โรงเรียน บ้านคำปลาฝา
ดงเหนือ
บ้านม่วง
  http://www.khamplafa.skn3.net
113
 โรงเรียน บ้านหนองแอก
ดงเหนือ
บ้านม่วง
  http://www.nongaek.skn3.net
114
 โรงเรียน บ้านน้ำจั้น
ดงเหนือ
บ้านม่วง
  http://www.numjun.skn3.net
115
 โรงเรียน บ้านโนนไทย
ดงเหนือ
บ้านม่วง
  http://www.nonthai.skn3.net
116
 โรงเรียน บ้านสามแยกพิทักษ์
โนนสะอาด
บ้านม่วง
  http://www.samyak.skn3.net
117
 โรงเรียน บ้านโนนสะอาดนาเหมือด
โนนสะอาด
บ้านม่วง
  http://www.nonsaat.skn3.net
118
 โรงเรียน ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎ
โนนสะอาด
บ้านม่วง
  http://www.nt.skn3.net
119
 โรงเรียน บ้านพุทธรักษา
โนนสะอาด
บ้านม่วง
  http://www.pr.skn3.net
120
 โรงเรียน บ้านคำภูทอง
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
  http://www.kamputong.skn3.net
121
 โรงเรียน สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
  http://www.sku.skn3.net
122
 โรงเรียน บ้านลึมบอง
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
  http://www.lumbong.skn3.net
123
 โรงเรียน บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
  http://www.bdm81.skn3.net
124
 โรงเรียน บ้านหว้าน
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
  http://www.bw.skn3.net
125
 โรงเรียน บ้านสรศรี
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
  http://www.srs.skn3.net
126
 โรงเรียน บ้านจาร
ม่วง
บ้านม่วง
  http://www.banchan.skn3.net
127
 โรงเรียน บ้านดงยาง
ม่วง
บ้านม่วง
  http://www.dongyang.skn3.net
128
 โรงเรียน อนุบาลบ้านม่วง
ม่วง
บ้านม่วง
  http://www.anubanbanmunag.skn3.net
129
 โรงเรียน ประชานาดอกไม้
ม่วง
บ้านม่วง
  http://www.prachanadokmai.skn3.net
130
 โรงเรียน ชุมชนบ้านมาย
มาย
บ้านม่วง
  http://www.banmai.skn3.net
131
 โรงเรียน นาจานกล้วยน้อย
มาย
บ้านม่วง
  http://www.najankn.skn3.net
132
 โรงเรียน บ้านหนองบ่อ
มาย
บ้านม่วง
  http://www.nongbo.skn3.net
133
 โรงเรียน บ้านโพธิ์ชัย
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
  http://www.banphochai.skn3.net
134
 โรงเรียน บ้านบ่อแดง
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
  http://www.banbodank.skn3.net
135
 โรงเรียน บ้านหนองกวั่ง
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
  http://www.bannongkwang.skn3.net
136
 โรงเรียน บ้านคำลอดพื้น
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
  http://www.khomload.skn3.net
137
 โรงเรียน บ้านนาดูนนาดี
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
  http://www.nadoonnadee.skn3.net
138
 โรงเรียน บ้านโนนแสบง
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
  http://www.nsbschool.skn3.net
139
 โรงเรียน ชุมชนบ้านห้วยหลัว
ห้วยหลัว
บ้านม่วง
  http://www.huailua.skn3.net
140
 โรงเรียน บ้านห้วยทราย
ห้วยหลัว
บ้านม่วง
  http://www.banhuaysai.skn3.net
141
 โรงเรียน บ้านเหล่าผักใส่
ห้วยหลัว
บ้านม่วง
  http://www.laopaksai.skn3.net
142
 โรงเรียน บ้านท่าก้อน
ท่าก้อน
อากาศอำนวย
  http://www.thakon.skn3.net
143
 โรงเรียน บ้านดอนแดง
ท่าก้อน
อากาศอำนวย
  http://www.dd.skn3.net
144
 โรงเรียน บ้านท่าควาย
ท่าก้อน
อากาศอำนวย
  http://www.tky.skn3.net
145
 โรงเรียน บ้านนาหวาย
ท่าก้อน
อากาศอำนวย
  http://www.nawai.skn3.net
146
 โรงเรียน บ้านโพนก่อ
ท่าก้อน
อากาศอำนวย
  http://www.phonkor.skn3.net
147
 โรงเรียน บ้านโนนสวรรค์
นาฮี
อากาศอำนวย
  http://www.nonsawan.skn3.net
148
 โรงเรียน บ้านสงเปือย
นาฮี
อากาศอำนวย
  http://www.songpuey.skn3.net
149
 โรงเรียน บ้านนากะทาด
นาฮี
อากาศอำนวย
  http://www.nkt.skn3.net
150
 โรงเรียน บ้านนาฮี
นาฮี
อากาศอำนวย
  http://www.nahee.skn3.net
151
 โรงเรียน บ้านบะหว้า
บะหว้า
อากาศอำนวย
  http://www.banbawa.skn3.net
152
 โรงเรียน บ้านบะยาว
บะหว้า
อากาศอำนวย
  http://www.bayao.skn3.net
153
 โรงเรียน บ้านวังม่วง
บะหว้า
อากาศอำนวย
  http://www.wangmung.skn3.net
154
 โรงเรียน บ้านเม่นน้อย
บะหว้า
อากาศอำนวย
  http://www.mennoi.skn3.net
155
 โรงเรียน บ้านดงสาร
โพนงาม
อากาศอำนวย
  http://www.bandongsarn.skn3.net
156
 โรงเรียน บ้านเสาวัด
โพนงาม
อากาศอำนวย
  http://www.bansaowat.skn3.net
157
 โรงเรียน บ้านท่าแร่
โพนงาม
อากาศอำนวย
  http://www.bantharae.skn3.net
158
 โรงเรียน บ้านดงเสียว
โพนงาม
อากาศอำนวย
  http://www.bandongsiaw.skn3.net
159
 โรงเรียน บ้านดงมะกุ้ม
โพนงาม
อากาศอำนวย
  http://www.dmk.skn3.net
160
 โรงเรียน ชุมชนบ้านโพนงาม
โพนงาม
อากาศอำนวย
  http://www.phonngam.skn3.net
161
 โรงเรียน ชุมชนบ้านกลางนาโน
โพนแพง
อากาศอำนวย
  http://www.klangnano.skn3.net
162
 โรงเรียน บ้านแพงน้อย
โพนแพง
อากาศอำนวย
  http://www.pn.skn3.net
163
 โรงเรียน บ้านคึม
โพนแพง
อากาศอำนวย
  http://www.bku.skn3.net
164
 โรงเรียน บ้านเซือม
โพนแพง
อากาศอำนวย
  http://www.bansuam.skn3.net
165
 โรงเรียน บ้านแพงใหญ่
โพนแพง
อากาศอำนวย
  http://www.paengyai.skn3.net
166
 โรงเรียน บ้านข้าวแป้ง
วาใหญ่
อากาศอำนวย
  http://www.khaopaeng.skn3.net
167
 โรงเรียน บ้านกุดจอกน้อย
วาใหญ่
อากาศอำนวย
  http://www.kjn.skn3.net
168
 โรงเรียน บ้านโคกไม้ล้ม
วาใหญ่
อากาศอำนวย
  http://www.kokmailom.skn3.net
169
 โรงเรียน บ้านวาใหญ่
วาใหญ่
อากาศอำนวย
  http://www.wayai.skn3.net
170
 โรงเรียน บ้านวาน้อย
วาใหญ่
อากาศอำนวย
  http://www.wanoi.skn3.net/
171
 โรงเรียน บ้านหนองบัวแดง
วาใหญ่
อากาศอำนวย
  http://www.nbd.skn3.net
172
 โรงเรียน บ้านกุดจอก
วาใหญ่
อากาศอำนวย
  http://www.kudchok.skn3.net
173
 โรงเรียน บ้านหนองสามขา
สามัคคีพัฒนา
อากาศอำนวย
  http://www.nsk.skn3.net
174
 โรงเรียน บ้านถ้ำเต่า
สามัคคีพัฒนา
อากาศอำนวย
  http://www.bantamtao.skn3.net
175
 โรงเรียน บ้านนาดอกไม้
สามัคคีพัฒนา
อากาศอำนวย
  http://www.nadokmai.skn3.net
176
 โรงเรียน บ้านหนองผือ
สามัคคีพัฒนา
อากาศอำนวย
  http://www.np.skn3.net
177
 โรงเรียน บ้านดอนทอย
สามัคคีพัฒนา
อากาศอำนวย
  http://www.dontoy.skn3.net/
178
 โรงเรียน บ้านนายอ
อากาศ
อากาศอำนวย
  http://www.nys.skn3.net
179
 โรงเรียน บ้านหนองตาไก้
อากาศ
อากาศอำนวย
  http://www.nongtakai.skn3.net
180
 โรงเรียน บ้านดอนแดงเม่นใหญ่
อากาศ
อากาศอำนวย
  http://www.donmen.skn3.net
181
 โรงเรียน บ้านอากาศ
อากาศ
อากาศอำนวย
  http://www.banakat.ac.th
182
 โรงเรียน บ้านนาเมือง
อากาศ
อากาศอำนวย
  http://www.namuang.skn3.net/

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3