มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     25 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ รวมพลัง ยับยังการทุจริต พิชิต ITA” ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ของปีงบประมาณที่ผ่านมา

       

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3