Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. สำนักงาน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและ บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น พระราชกุศล พระสงฆ์ 69 รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Read More »

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานอบรม โครงการ”พัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 การอบรมดังกล่าวโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ผู้จัดงาน

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 บรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีขอใช้บัญชี และกรณีพิเศษ ว16

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน -การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -การประชุมกำหนดตำแหน่งเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 -การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายทินกร ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 มุ่งพัฒนาจริยคุณสู่ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณสำหรับครูผู้ช่วย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 รุ่น 8 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้สู่ความดีและเป็นต้นแบบที่ดีงาม ของนักเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูผู้สอนแบบองค์รวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน

สพป.สกลนคร เขต 3 มุ่งพัฒนาจริยคุณสู่ครูผู้ช่วย เมื ...

Read More »

>>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...

Read More »

>>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการ ...

Read More »

–>>การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ...

Read More »