โรงเรียนบ้านท่างาม รับการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านท่างาม ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นำโดย ท่าน ผอ.กันต์ณพัฒน์ หมายมั่น ท่าน ผอ.นพรัตน์ ชรินทร์ ท่าน ผอ.ภัทราวดี อุปทุม และท่าน ศน.วีระศักดิ์ สุวรรณได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำ แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษา และการดำเนินงานตาม นโยบายฯ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3