ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ยังได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ และการเยี่ยมชมการดำเนินการส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับนักเรียน สนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในโรงเรียนและถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ พร้อมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยโรงเรียนในกำหนดให้ทุกวันอังคารจะให้นักเรียนสามารถใช้ชุดธรรมดา โดยไม่ต้องใช้ชุดเครื่องแบบนักเรียนมาโรงเรียนได้ อันจะเป็นการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่ลดภาระเรื่องเครื่องแบบนักเรียนอีกทาง พร้อมทั้งให้นักเรียนลดความตึงเครียดในการมาโรงเรียน สร้างความสุขให้กับนักเรียนและการเรียนการสอนที่ดี…#นายมงคลรุ่งสว่าง

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3