การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1 และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1 และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสําหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศและด้านคุณภาพ ให้จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 นําไปสู่การมี อาชีพ มีงานทําและส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันและดําเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ 2566 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะผู้เรียน (Assessment for Learning)
โดยประธานฯเปิดเผยว่า “โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ , การสร้างและการผลิตสื่อการเรียนรู้ และนำสื่อไปใช้ในชั้นเรียน และหลักสูตรการศึกษาสู่การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบ Active leaning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 รับผิดชอบดำเนินการ”

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3