เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 16/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นการประชุมเพื่อร่วมพิจารณา กลั่นกรอง แผนงานตามโครงการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สอดคล้องนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสำคัญ.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3