27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจกค่าอุปกรณ์การเรียนฯ ตลอดจนชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิดฯ อย่างเคร่งครัด

27 พ.ค. 65 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจกค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ตลอดจนชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิดฯ อย่างเคร่งครัด

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3