26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาถ่อน รับนิเทศกำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาถ่อน ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการนิเทศกำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นำโดย ท่าน ผอ.กันต์ณพัฒน์ หมายมั่น ท่าน ผอ.นพรัตน์ ชรินทร์ ท่าน ผอ.ภัทราวดี อุปทุม และท่าน ศน.วีระศักดิ์ สุวรรณไตร ที่ได้มานิเทศ ฯ และให้คำแนะนำ แนวทางการจัดการศึกษา และการดำเนินงานตาม นโยบายฯ จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3