รับฟังการประชุมพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. และการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการประชุมทางไกลพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าวสพฐและการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อรับฟังนโยบายจาก สพฐ. ลงสู่เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติยังสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3