การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ วางแผนเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาตรวจราชการนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมจุดตรวจราชการของอำเภอวานรนิวาส คือ อ่างเก็บน้ำห้วยโทง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อันเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก นางสาวสกุณา สาระนันท์ ส.ส. สกลนคร เขต 6 ร่วมเข้าประชุมเพื่อให้คำปรึกษาในครั้งนี้ด้วย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3